Over wonen in het groen

De plannen voor woningbouw op Oude Tempel, Willem Arntsz Hoeve en Huis ter Heide West zijn onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Het programma startte in 2004 met een omvangrijk natuurprogramma en ook woningbouw.

Nieuwe woningen zijn hard nodig, óók in de groene omgeving van Soest en Zeist. Hiervoor zijn gebieden aangewezen die we willen behouden of herinrichten als natuurgebied en gebieden die geschikter zijn voor woningbouw. Op de locaties waar we in het groen bouwen, houden we zoveel mogelijk rekening met de planten en dieren die er leven. Dat betekent bijvoorbeeld voor Oude Tempel dat het bosrijke karakter en de lanenstructuur behouden blijven.

Het programma Hart van de Heuvelrug realiseert in totaal 1.700 nieuwbouwwoningen op acht locaties rond Soesterberg. Al deze locaties sluiten aan op bestaand bebouwd gebied. Met de verkoop van bouwkavels worden de gedane investeringen in de omliggende natuurgebieden bekostigd. De nieuwe bewoners zorgen bovendien voor groei en meer levendigheid in met name Soesterberg. En kansen om de leefomgeving aantrekkelijk in te richten en voorzieningen, zoals winkels, op een voldoende hoog peil te houden.

Hart van de Heuvelrug geeft daarnaast gebieden terug aan de natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied van 5.300 hectare.

In deze nieuwe woonwijk woon je echt in én met het bos. Meer dan de helft van het bestaande groen in het projectgebied blijft behouden. Als de wijk klaar is, is ruim driekwart groen in de vorm van bos en tuinen. Een kwart van het gebied bestaat straks uit bebouwing en wegen.

Behoud en ontwikkeling van de natuur en bouw van woningen gaan samen op. Er wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Aan de historische lanenstructuur wordt een zoom nieuwe beplanting toegevoegd. Rond de woningen blijft het groen zoveel mogelijk behouden. Dit neemt niet weg dat er ook natuur verdwijnt en de natuurwaarde van het gebied verandert.

We onderzoeken zorgvuldig waar de natuur het bouwen het beste toelaat. We kijken welke bomen en onderdelen van het bos behouden moet blijven. Ook in het bouwproces werken we zoveel mogelijk duurzaam en circulair. Met hernieuwbare, natuurlijke, biobased materialen. Met prefab bouwonderdelen verkorten we de bouwtijd en overlast voor mens en dier.

Komende periode inventariseren we de soorten, kwaliteit/vitaliteit en landschappelijke kwaliteit van de bomen en begroeiing. Aan de hand van deze inventarisatie, het bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan wordt een afweging gemaakt over welke bomen wel of niet te handhaven zijn.

De helft van het bestaande bos en de lanen en bospaden binnen het projectgebied blijft behouden. Als de wijk klaar is, bestaat een kwart van het projectgebied uit bebouwing en wegen en ruim driekwart is groen in de vorm van bos en tuinen. Er komt ook een bosbeheerplan om het bosgebied gezond te houden.

Over de woningen

In het plangebied is ruimte voor maximaal 300 woningen. Ongeveer 10% wordt sociale huur. De gebiedsvisie gaat uit van een mix aan koopwoningen qua type en afmetingen. Denk hierbij aan rijwoningen, patiowoningen, twee-, drie- en vierkappers en appartementen. De woningtypes variëren in grootte van 70 m2 tot 180 m2 woonoppervlakte. Het grootste deel hiervan wordt projectmatig ontwikkeld en gebouwd door Ter Steege. Woningbouwvereniging Portaal ontwikkelt en bouwt de sociale huurwoningen.

Er komen woningen voor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen, voor zowel jong als oud. De woningen verschillen in soort, zodat voor de verschillende kopers een passende woning te vinden is, zowel in prijs als in gebruik en beleving. Een deel van de koopwoningen valt in de categorie betaalbare koopwoningen. Hiervoor gelden bij de aankoop voorwaarden, zoals een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht. Daarnaast is er een gebied gereserveerd voor circa twintig vrije kavels voor zelfbouw.

Er komen diverse soorten woningen, waaronder ook sociale huurwoningen. De huurwoningen worden appartementen in diverse maatvoeringen. Woningcorporatie Portaal gaat deze huurwoningen verhuren.

We werken toe naar een start bouw van de woningen in 2025. De woningen worden in fases opgebouwd en opgeleverd. Naar verwachting zijn de eerste woningen eind 2026 klaar.

Inschrijven voor informatie kan op de website www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl. Zo blijft u op de hoogte van de stand van het project en wanneer de verkoop van start gaat. De toewijzingscriteria en verkoopprocedure zijn nu nog niet bekend.

Over verkeer en infra

Er is plek voor auto’s maar ze mogen het landschap niet domineren. Parkeren kan uit het zicht bij de woning en ‘verborgen’ in het bos om het gebruik van de auto te ontmoedigen. Het gebruik van deelauto en e-bike wordt juist aangemoedigd. Door parkeerplaatsen te verspreiden in het gebied, kunnen we bestaande bomen optimaal sparen en inpassen. Ook voorkomen we zo grote parkeervelden.

Het plangebied Oude Tempel wordt op de Oude Tempellaan ontsloten. Het is de bedoeling de woonwijk op twee plekken op de Oude Tempellaan aan te sluiten, zodat autoverkeer op twee plekken het plangebied in en uit kan. Op de Oude Tempellaan zal meer verkeer rijden als gevolg van de woningen van Oude Tempel. Voor het bestemmingsplan zijn hiervoor verkeersberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen tonen aan dat het wegennet van Soesterberg het extra verkeer als gevolg van dit plan ook in de toekomst goed kan verwerken. Verder komen er wandel- en fietsverbindingen van en naar de aanliggende wijken De Groene Hoogte en Apollo. De exacte locaties zijn nog niet bekend. Dat wordt bij de verdere uitwerking van het plan inzichtelijk gemaakt.

Over inspraak en participatie

Het plan voor het nieuwe woongebied is nog niet definitief. De komende maanden werken gemeente Soest en Ter Steege samen aan de realisatie van een definitief stedenbouwkundig plan, definitief Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en het plan voor ontmoetingspunt de Boshut. Omwonenden, toekomstige bewoners en overige belangstellenden krijgen regelmatig de kans om mee te denken. Wilt u ook meedenken? Meld u dan aan via het contactformulier op de website www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl